en
Taal
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine vertaling
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • geen
 • pl
 • tr

Beginselen van verwerking van persoonsgegevens

Beste klant,

Laat ons u informeren hoe Easy Software (hierna ook aangeduid als "wij" of "ons bedrijf") uw persoonlijke gegevens verwerkt in verband met het aanbieden, afsluiten, leveren en onderhouden van producten en diensten van het bedrijf.

Het doel van deze Principles is om u informatie te geven over de specifieke persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe we ze behandelen, uit welke bronnen we ze halen, voor welk doel we ze gebruiken, aan wie we de gegevens kunnen verstrekken, waar u informatie kunt verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken, of wat uw individuele rechten zijn met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Lees daarom de inhoud van deze principes. We beantwoorden graag al uw vragen in een van onze filialen bij Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Verenigd Koninkrijk of via e-mail: info@easysoftware.com.

1. Algemene informatie

Ons bedrijf is onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van klanten waaraan wij ons moeten houden, met name met betrekking tot de nakoming van onze contractuele verplichtingen of de uitoefening van ons openbaar gezag. In dit opzicht kunnen we onze producten en services helemaal niet aanbieden zonder uw persoonlijke gegevens te ontvangen. We verwerken ook persoonsgegevens van klanten buiten het kader van onze wettelijke verplichtingen ten behoeve van klantenzorg en om u te voorzien van gerichte aanbiedingen van producten en diensten. We hebben uw toestemming nodig om dit te doen. Als u besluit in deze gevallen uw toestemming niet te verlenen, kunnen onze geleverde producten of services beperkt zijn of anderszins worden aangepast, afhankelijk van de reikwijdte van gegevens die wij recht op verwerking hebben. Elke klant wordt geïnformeerd over de reikwijdte van beperkingen of aanpassingen.

Tenzij expliciet anders vermeld, is alle hierin opgenomen informatie ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten, dwz personen waarmee wij in contact staan, maar die nog geen contractuele relatie hebben, evenals voormalige klanten. De hierin vervatte informatie is in redelijke mate ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van andere personen, ten aanzien van wie de Vennootschap bepaalde verplichtingen heeft, of met wie onze Vennootschap rechtstreeks in contact staat zonder in een contractuele relatie met hen te zijn ( zoals vertegenwoordigers van rechtspersonen).

1.1. Principes voor de verwerking van persoonsgegevens

Als onderdeel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, respecteren wij de hoogste normen voor de bescherming van persoonlijke gegevens en houden wij ons met name aan de volgende principes:

(a) Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een duidelijk en begrijpelijk omschreven doel, met behulp van gedefinieerde middelen, op een gedefinieerde manier en alleen voor een tijd die nodig is met betrekking tot het doel; we verwerken alleen nauwkeurige persoonlijke gegevens van klanten en zorgen ervoor dat hun verwerking overeenkomt met en noodzakelijk is voor het gedefinieerde doel;

(b) Wij beschermen en verwerken uw persoonlijke gegevens op een manier die de hoogst mogelijke beveiliging van de gegevens garandeert en het voorkomen van ongeautoriseerde of onbedoelde toegang tot persoonlijke gegevens van klanten, hun wijziging, vernietiging of verlies, ongeoorloofde overdrachten, andere ongeoorloofde verwerking of ander misbruik;

(c) We houden u altijd duidelijk op de hoogte van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten om nauwkeurige en volledige informatie te ontvangen over de omstandigheden van deze verwerking en over uw andere gerelateerde rechten;

(d) Bij ons bedrijf houden we ons aan adequate technische en organisatorische maatregelen om een ​​beveiligingsniveau te garanderen dat overeenkomt met alle mogelijke risico's; alle personen die in contact komen met de persoonlijke gegevens van de klant zijn verplicht om de verkregen informatie in verband met de verwerking van dergelijke gegevens vertrouwelijk te houden.

2. Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

2.1. Informatie over de beheerder

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is ons bedrijf, dat wil zeggen Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londen, Verenigd Koninkrijk, ID: 08960980

2.2. Doel en wettelijke basis van verwerking

2.2.1. Verwerking van persoonlijke gegevens zonder uw toestemming

Dit betreft meestal situaties waarin u verplicht bent om bepaalde persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken als voorwaarde om ons ons product of onze service te bieden, of waar we het recht hebben om uw persoonlijke gegevens die op een andere manier zijn verkregen, te verwerken.

(a) Op grond van de wet hebben wij het recht om uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming te verwerken voor de volgende doeleinden van naleving van onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder:

(i) naleving van wettelijke openbaarmakingen aan overheidsinstanties;

(ii) naleving van archiveringsverplichtingen.

(b) Conclusie of uitvoering van een contract met u.

(c) Bescherming van door de wet beschermde rechten en belangen, in het bijzonder met betrekking tot de oplossing van alle geschillen, in het bijzonder met het oog op gerechtelijke of andere geschillen.

2.2.2. Verwerking van persoonlijke gegevens met uw toestemming

Dit betreft met name situaties waarin u vrijwillig akkoord gaat met het verwerken van de verstrekte of anderszins verkregen persoonlijke gegevens. Het niet verlenen van uw toestemming kan een reden zijn die ons bedrijf verhindert bepaalde producten of diensten te leveren of deze te dwingen redelijkerwijs de beschikbaarheid, reikwijdte of voorwaarden van geleverde producten en diensten aan te passen.

Op basis van uw toestemming verwerkt ons bedrijf uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

(a) klantenzorg; dit zijn activiteiten die niet gelden voor de uitvoering van een contract of een ander wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens, en omvatten het volgende: (i) marktonderzoek; (ii) monitoring van acties van klanten op de website van ons bedrijf in verband met de aangeboden diensten ( dit doel heeft dus niet alleen betrekking op het verkrijgen van informatie over acties van bezoekers van de website van ons bedrijf in de vorm van cookies zoals hieronder beschreven in het artikel over elektronische communicatiemiddelen en mobiele toepassingen);

(b) aanbieden van producten en diensten; in het bijzonder omvat dit de distributie van informatie, het aanbieden van producten en diensten van ons bedrijf en andere partijen, inclusief product- en serviceaanbiedingen gericht op bepaalde klanten, allemaal via verschillende kanalen, zoals per post, elektronische middelen (inclusief elektronische post en verzonden berichten) naar mobiele apparaten via een telefoonnummer), of per telefoon, via een website. Tot op zekere hoogte heeft onze onderneming in deze gevallen ook het recht om producten en diensten aan klanten aan te bieden zonder daarvoor toestemming te hebben; indien dit door de wet wordt geïmpliceerd, wordt u in dit verband geïnformeerd over uw recht om uw onenigheid met een verder aanbod van producten of diensten kenbaar te maken. In dit verband kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden worden doorgegeven met het oog op de verspreiding van informatie en het aanbieden van producten en diensten van dergelijke derden. Meer details worden hieronder gegeven in deze Principes.

2.3. Omvang van de verwerkte persoonlijke gegevens van klanten

Ons bedrijf verwerkt uw persoonlijke gegevens voor zover nodig om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. We verwerken met name contact- en identificatiegegevens. Gedetailleerde informatie over de reikwijdte van verwerkte persoonsgegevens van klanten staat vermeld in Bijlage 1 bij deze Beginselen.

2.4. Verwerkingsmethoden voor persoonlijke gegevens

De methode waarop onze onderneming uw persoonlijke gegevens verwerkt, omvat zowel handmatige als geautomatiseerde verwerking, inclusief algoritmische verwerking, in de informatiesystemen van ons bedrijf.

Uw persoonlijke gegevens worden voornamelijk verwerkt door werknemers van ons bedrijf en, voor zover nodig, door derden. Voordat enige openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan een derde partij plaatsvindt, sluiten wij altijd een schriftelijke overeenkomst met de derde partij, die dezelfde garanties bevat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals aangehangen door onze onderneming in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen.

2.5. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden met name ter beschikking gesteld van de werknemers van ons bedrijf in verband met de uitvoering van hun professionele taken die het werken met persoonlijke gegevens van cliënten vereisen, echter alleen voor zover noodzakelijk in het specifieke geval en in overeenstemming met alle veiligheidsmaatregelen.

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt aan derden die deelnemen aan de verwerking van persoonlijke gegevens van de klanten van ons bedrijf, of kunnen dergelijke persoonlijke gegevens op andere gronden beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de wet. Voordat we uw persoonlijke gegevens aan een derde bekendmaken, gaan we altijd een schriftelijke overeenkomst aan met de derde partij om de verwerking van persoonlijke gegevens te regelen op een manier die dezelfde garanties biedt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als door ons bedrijf wordt nageleefd in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen.

2.5.1. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft ons bedrijf het recht, of rechtstreeks, zonder uw toestemming, om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan:

 • relevante overheidsinstanties, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties ten behoeve van de nakoming van hun verplichtingen en met het oog op de tenuitvoerlegging van vonnissen;
 • andere partijen in een mate bepaald door wetgeving, zoals aan derden met het oog op het incasseren van onze vorderingen op klanten.

2.5.2. Behoudens uw toestemming die ons recht geeft om te beschikken over informatie die de persoonsgegevens in de relevante mate vertegenwoordigt, geven wij uw persoonlijke gegevens ook aan Easy Software ltd. met het oog op de verspreiding van informatie, het aanbieden van producten en diensten van ons bedrijf, bescherming van rechten en belangen van ons bedrijf en klantenservice.

2.6. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan buitenlandse landen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op het grondgebied van de Tsjechische Republiek en andere staten van de Europese Unie waar entiteiten van de internationale groep zitten en die dezelfde standaard voor de bescherming van persoonsgegevens hebben als de Tsjechische Republiek. Noch ons bedrijf, noch de entiteiten die deelnemen aan de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten onthullen persoonlijke gegevens van cliënten aan landen buiten de Europese Unie.

2.7. Duur van de verwerking van persoonsgegevens

Ons bedrijf verwerkte persoonlijke gegevens van klanten slechts voor een tijd die nodig was met betrekking tot het doel van de verwerking. Van tijd tot tijd evalueren we het bestaan ​​van de noodzaak om bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken die voor een bepaald doel vereist zijn. Zodra we vaststellen dat de gegevens niet meer nodig zijn voor een van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, vernietigen we de gegevens. Met betrekking tot bepaalde doeleinden van verwerking van persoonsgegevens hebben we intern de gebruikelijke gebruiksduur van persoonlijke gegevens geëvalueerd, na afloop waarvan we het meest zorgvuldig beoordelen of dergelijke persoonsgegevens voor het specifieke doel moeten worden verwerkt. In dit verband geldt ook dat persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op:

(a) de uitvoering van contracten wordt verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie met de klant; dan zijn de relevante persoonsgegevens gewoonlijk tien jaar bruikbaar;

(b) het aanbieden van producten en diensten wordt verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie; dan zijn de relevante persoonsgegevens gewoonlijk tien jaar bruikbaar; indien persoonsgegevens in dit verband aan derden worden onthuld, wordt de verwerkingstermijn door de derden gedefinieerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regels die in deze Principes worden vermeld;

(c) klantenservice wordt verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie met de klant; dan zijn de relevante persoonsgegevens meestal tien jaar bruikbaar.

2.8. Recht op intrekking

In deze Principles hebben we geprobeerd uit te leggen waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben en dat we ze voor bepaalde doeleinden alleen met uw toestemming kunnen verwerken. U bent niet verplicht toestemming te geven aan ons bedrijf om uw persoonlijke gegevens te verwerken en u hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken. Op dit punt willen we u eraan herinneren dat we ook het recht hebben om bepaalde persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken zonder uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, zullen we de verwerking van de relevante persoonsgegevens stopzetten voor doeleinden waarvoor de desbetreffende toestemming vereist is; we kunnen echter gerechtigd zijn of zelfs verplicht worden om dezelfde persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken.

Als u weigert uw toestemming te verlenen of in te trekken, kunnen we:

(a) dus de beschikbaarheid, reikwijdte of voorwaarden van onze producten of diensten aanpassen, of

(b) wij weigeren u onze producten of diensten te leveren zodra we erachter komen dat een dergelijke toestemming noodzakelijk is om het product of de dienst tegen de opgegeven voorwaarden te leveren.

Als u uw toestemming wilt intrekken voor de verwerking van persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met een van onze filialen, een brief sturen naar het bedrijf, Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Verenigd Koninkrijk, of via e-mail: info@easysoftware.com of via formulier op de webpagina's van Easy Software.

2.9. Bronnen van persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens van klanten, met name van:

(a) de klanten, rechtstreeks, zoals bij het sluiten van contracten met betrekking tot geleverde producten of diensten van het Bedrijf en / of onrechtstreeks, zoals tijdens het gebruik van de producten of diensten van het Bedrijf door de klanten, of als onderdeel van het maken van informatie over de producten van het Bedrijf en diensten beschikbaar voor de klanten, zoals via de website van de Vennootschap, enz .;

(b) potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in diensten van ons bedrijf als onderdeel van marketingevenementen en -campagnes;

(c) eigen activiteiten door verwerking en evaluatie van andere persoonlijke gegevens van de cliënten.

2.10. Uw recht om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens en bescherming van de rechten van klanten

Als u ons om informatie vraagt ​​met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zullen wij u alle informatie over de gegevens die wij over u verwerken zonder onnodige vertraging verstrekken. Voor het verstrekken van deze informatie hebben wij recht op een redelijke vergoeding van gemaakte kosten om de informatie te verstrekken. Als u ontdekt of denkt dat ons bedrijf of een derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens uw persoonlijke gegevens verwerkt in strijd met de bescherming van uw privé-leven en / of in strijd met de wet, in het bijzonder als uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, kunt u:

(a) uitleg vragen aan ons bedrijf of de derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens;

(b) om herstel van de gebrekkige toestand te verzoeken; in het bijzonder kunt u om correctie of wijziging van de persoonsgegevens verzoeken; indien nodig worden de gegevens tijdelijk geblokkeerd of vernietigd.

Als we uw verzoek legitiem achten, zal ons bedrijf of de derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens de defecte staat kosteloos en onmiddellijk verwijderen.

2.11. Bedrijf als bewerker van persoonlijke gegevens

In bepaalde gevallen verwerkt ons bedrijf ook persoonlijke gegevens van klanten met toestemming van een andere partij (een andere beheerder). Deze gevallen omvatten bijvoorbeeld samenwerking met Easy Software ltd. Voor producten of services van derden of samenwerking met derde partijen. Voor gedetailleerde informatie is het altijd nodig om contact op te nemen met de betreffende beheerder van persoonlijke gegevens, tenzij ons bedrijf in het specifieke geval toestemming heeft om informatie te verstrekken.

2.12. Elektronische communicatiemiddelen en mobiele toepassingen

Als onderdeel van klantenservice, ontwikkelt ons bedrijf technologieën waarmee u moderne elektronische communicatiemiddelen en mobiele applicaties kunt gebruiken om de producten en services van ons bedrijf te gebruiken. In het bijzonder omvatten deze diensten met betrekking tot het gebruik van internet, sociale netwerken en verschillende mobiele applicaties.

Sociale netwerken. Ook kunt u ons via verschillende sociale netwerken aanspreken. We gebruiken deze communicatiekanalen vooral als marketingtools; onze producten en diensten worden momenteel niet aangeboden via sociale netwerken.

Cookies. We gebruiken ook cookies bij het leveren van onze producten en diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op de computer van de gebruiker na het voor het eerst laden van een website. Deze bestanden vergemakkelijken de identificatie van de manier waarop de bezoekers werken met de inhoud van onze website, wat ons helpt bij het nastreven van een vriendelijkere communicatie met onze websitebezoekers of een efficiëntere marketing. Meer informatie over cookies is beschikbaar op onze website.

2.13. principes

Deze principes zijn geldig en van kracht vanaf ___________. De huidige versie van de Principles wordt gepubliceerd op de website van ons bedrijf en is ook verkrijgbaar bij onze filialen.

Bijlage 1 - Reikwijdte van verwerkte persoonlijke gegevens

Identificatiegegevens - deze omvatten gegevens zoals naam, achternaam, datum, e-mail, telefoonnummer, werkgever of. vertegenwoordigd bedrijf; voor klanten die natuurlijke personen zijn - ondernemers, ook het identificatienummer en de belasting-ID. Andere mogelijke identificatiegegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over het IP-adres van de gebruikte computer en bestanden met specifieke authenticatiegegevens die we overeenkomen te gebruiken

Contactgegevens - naam, achternaam, contactadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere soortgelijke contactgegevens. Andere vergelijkbare contactgegevens zijn mogelijk het IP-adres van de gebruikte computer en bestanden met specifieke authenticatiegegevens die we overeenkomen te gebruiken.

In het geval dat u een ingediende aanvraag voor een product of dienst intrekt, verwerken wij ook de intrekkingsdatum van de toepassing samen met de gegevens die vóór de opname zijn verstrekt.

Gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van contractuele verplichtingen - afhankelijk van de aard van het geleverde product of de dienst verwerken wij informatie met betrekking tot het geleverde product of de dienst. In deze categorie verwerken we persoonlijke gegevens, zoals de contracttermijn, ________

Persoonlijke gegevens die zijn verkregen in verband met het aanbieden van onze producten of diensten - dit zijn onder andere persoonlijke gegevens die zijn verkregen tijdens onze interacties. In het bijzonder deze omvatten:

(i) gegevens die dienen om beveiligde communicatie te beveiligen;

(ii) records van uw voorkeurstaal voor communicatie, interesse getoond in een product of dienst, uw beleggingsstrategieën of uw specifieke vereisten die aan ons bekend zijn gemaakt.

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geolocatie