en
Taal
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine vertaling
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • geen
 • pl
 • tr

Algemene voorwaarden

Naar Serviceovereenkomst

1. Inleidende bepalingen

1.1. Deze voorwaarden zijn een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder en leggen de bindende regels en voorwaarden vast voor de Levering van Diensten en Producten en het gebruik van Diensten en Producten. Deze voorwaarden zijn bepalend voor de contractuele relatie tussen Leverancier van de Dienst en de Klant.

1.2. De onderstaande definities hebben als volgt betrekking op de volgende voorwaarden:

 • T & C - betekent deze Algemene voorwaarden.
 • Overeenkomst - betekent een serviceovereenkomst aangegaan tussen de klant en de aanbieder.
 • CLIËNT - betekent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de aanbieder.
 • Client server - betekent dat de server en andere HW-apparatuur niet in het bezit, beheerd of beheerd worden door de Provider
 • leverancier - betekent het bedrijf Easy Software Ltd., met zetel in Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, bedrijfsidentificatie: 08960980.
 • Artikel - betekent elke Service of een onderdeel daarvan die wordt geleverd onder de merknaam van de Provider op basis van het merkbeleid van de Provider. De klant koopt het product AS IS. Ondersteuning en andere diensten worden afzonderlijk aangeboden.
 • Prijslijst - betekent het document of de webpagina, die de prijs van de Service en / of het Product bepaalt, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
 • Provider's server - betekent de server en andere HW-apparatuur beheerd of beheerd door de Provider. De Provider mag de services van derden gebruiken om de juiste serverprestaties te beveiligen
 • Implementatie Service Specificatie - betekent de implementatievoorwaarden die door de aanbieder zijn vastgelegd en / of door de klant zijn geïndividualiseerd volgens de overeenkomst. Tenzij de Klant een Implementatiedienst heeft gekocht of tenzij expliciet vermeld, is er geen gegarandeerde Implementatieservice inbegrepen in de prijs van het Product.
 • Ondersteuningsspecificatie - betekent de door de Leverancier vastgestelde ondersteuningsvoorwaarden en / of door de Opdrachtgever volgens de Overeenkomst aangepast. Tenzij de klant een ondersteuningsdienst heeft gekocht of tenzij uitdrukkelijk vermeld is, is er geen gegarandeerde ondersteuningsdienst inbegrepen in de prijs van het product.
 • Service - betekent de specifieke Service die door de Provider aan de Klant wordt verleend op grond van de Overeenkomst en die mogelijk een licentie voor de Service, onderhoud van de Service, Service-ondersteuning en andere gerelateerde services omvat, in overeenstemming met de Overeenkomst en het Product.
 • Proefversie van de Dienst - betekent proefversie van de Service, die kosteloos en in beperkte mate beschikbaar wordt gesteld aan de Klant.
 • Beheerder - betekent een persoon die door de Klant is aangewezen voor het beheer van zijn Gebruikersaccount.
 • Gebruiker - betekent een natuurlijke persoon die voor de Cliënt werkt (als zijn werknemer, partner, uitvoerend directeur, een persoon die langdurig met de Cliënt samenwerkt onder de overeenkomst van het verlenen van juridische diensten), waarvoor de Cliënt een Gebruikersaccount instelt .
 • Gebruikersaccount - betekent gebruikersaccount met een unieke toegangscode en wachtwoord.
 • Gegevensbeveiligingssysteem - betekent een document dat methoden beschrijft voor het beveiligen van gegevens die zijn opgeslagen in de Servicetoepassing.
 • Partijen - betekent gezamenlijk de Klant en de Aanbieder.

2. Wijze van acceptatie van T&C

2.1. Service wordt verleend aan de Klant op basis van de gesloten Overeenkomst. Integrale delen van de Overeenkomst zijn deze AV.

2.2. De overeenkomst wordt gesloten op de dag van ondertekening door beide partijen. In het geval dat de Overeenkomst wordt gesloten via de webinterface, wordt de Overeenkomst gesloten tegen betaling van de prijs voor Service (in geval van draadloze overdracht wanneer het bedrag dat overeenkomt met de prijs voor Services wordt bijgeschreven op de bankrekening van de Provider) in het bedrag opgegeven in de eerste factureringsperiode. Dit is niet van toepassing als de Klant de Proefversie van de Service zal gebruiken onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de kunst. 4 van deze AV.

3. Verstrekking van de Dienst

3.1. De aanbieder voert de service uit op het internetadres dat is gespecificeerd in de productspecificatie en zijn subdomeinen of op de servers van de klant volgens de overeenkomst en technische specificaties die zijn vermeld in de productspecificatie.

3.2. Het toepassingsgebied van Services is gedefinieerd in de productspecificatie, die aan de Overeenkomst is gehecht. Productspecificatie definieert de individuele gedeeltelijke Diensten in termen van inhoud en methode van activering in details.

4. Proefversie van de Dienst

4.1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, kan de Provider de Proefversie van de Service via het webdomein of op de servers van de Klant aan de Klant verschaffen, voor zover dit door de Provider is bepaald.

4.2. Door het registratieformulier op de webpagina in de productspecificatie in te vullen, accepteert de klant de voorwaarden voor het leveren van de proefversie van de service, die worden geregeld door art. 4., art. 7., art. 9., art. 11. art. 12., art. 14. lid 6, art. 15., art. 16. en art. 17. van deze AV.

4.3. Proefversie van de Dienst wordt aan de Klant verstrekt voor de in de productspecificatie gespecificeerde periode, tenzij de Leverancier anders besluit.

4.4. De Klant die de Proefversie van de Service gebruikt, heeft het recht om gegevens op te slaan, maar alleen voor het verifiëren van de systeemfunctionaliteit. De Klant houdt in dat de Aanbieder niet verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid en het behoud van de door de Klant opgeslagen gegevens door gebruik te maken van de Proefversie van de Dienst.

4.5. Voorafgaand aan het verstrijken van de Proefversie van de Dienst, zal de Aanbieder de overdracht naar de betaalde versie van de Dienst aan de Klant inschakelen en hem niet-bindende betalingsgegevens verstrekken. Door de prijs te betalen, zal de Service in overeengekomen mate activeren en gegevens die door de Klant zijn opgeslagen in de Proefversie van de Dienst worden overgedragen aan de betaalde versie van de Service. Indien de Klant de optie niet gebruikt om over te dragen naar de betaalde versie van de Service, eindigt de bepaling van de Proefversie van de Dienst wanneer de periode waarvoor de Proefversie van de Dienst aan de Klant is verstreken, verstrijkt.

4.6. De Klant houdt er rekening mee dat de gegevens die door de Klant in de Proefversie van de Dienst zijn opgeslagen, na het verstrijken van de periode waarvoor de Proefversie van de Dienst is verstrekt, onherroepelijk gewist zal worden. Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van de aanstaande vervaldatum van de Proefversie van de Diensten en verwijdering van de gegevens na de beëindiging per e-mail of via het internet domein van de Proefversie van de Service.

5. Duur van de dienstverlening

5.1. De Overeenkomst bepaalt of deze voor bepaalde of onbepaalde tijd is gesloten. De Overeenkomst wordt gesloten voor (i) een bepaalde periode voor Services geleverd via de webinterface en (ii) voor onbepaalde tijd voor Services geleverd via de servers van de Klant.

6. Prijs

6.1. De Klant is verplicht de prijs te betalen voor het gebruik van de Dienst op basis van geleverde belastingdocumenten (facturen) uitgegeven door de Leverancier. Facturen worden uitgegeven in elektronische vorm. De prijzen voor diensten worden vastgesteld volgens de offerte of prijslijst, tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen.

6.2. De debet / kredietkaart en / of andere online betalingsmethode die de Klant gebruikt om zich aan te melden voor het gebruik van de Service (i) via de webinterface en (ii) die op het maandelijkse abonnement wordt verstrekt, wordt automatisch 30 dagen in rekening gebracht vanaf de datum de Klant heeft zich aangemeld om de Service te gebruiken. Als de Klant wenst te vermijden om in rekening te worden gebracht voor de Service, moet de Klant het abonnement drie dagen voorafgaand aan de automatische verlenging van het gebruik van de Service opzeggen. De aanbieder raadt aan om bij het prepaid kaartbedrijf of de bank te controleren of terugkerende facturering mogelijk is.

6.3. De Cliënt kan zijn abonnement online wijzigen door gewoon in te loggen op de Client zone. Om te voorkomen dat u in rekening wordt gebracht voor de volgende factureringsperiode, moet de klant het abonnement ten minste drie dagen voor de verlengingsdatum annuleren. Als de klant zijn abonnement op zijn minst drie dagen voor de verlengingsdatum annuleert, stopt zijn abonnement aan het einde van de huidige factuurcyclus.

6.4. De volgorde van een Service kan zonder extra kosten worden geannuleerd voordat de betaling aan het account van de Provider is gewist. Voor downloadbare producten geeft de provider GEEN restitutie nadat het downloadkanaal is ingeschakeld en er is een downloadpoging gedaan. Annulering van de bestelling nadat de betaling is ontvangen, is mogelijk bij overeenkomst, als de bestelde service niet is gebruikt of als er geen downloadpoging is gedaan.

7. Licentieovereenkomst

7.1. De Klant houdt er rekening mee dat alle eigendomsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van de Dienst tot de Leverancier behoren. De Klant is derhalve verplicht om Service alleen binnen de omvang van de verstrekte licentie te gebruiken.

7.2. De Klant bij de sluiting van de Overeenkomst verwerft niet-exclusieve licentie voor de Dienst voor een of meer Gebruikers, afhankelijk van het aantal gevestigde gebruikersaccounts. De Klant is niet gerechtigd om een ​​licentie of sublicentie aan een derde te geven of toe te wijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder. De Klant is ook niet gerechtigd de Dienst te huren of anderszins de Dienst, zowel gratis als ter overweging, ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder. De licentie is ook van toepassing op alle updates of aanpassingen aan Service die door de Aanbieder wordt uitgevoerd.

7.3. Indien de Service wordt aangeboden op de server van de Klant, heeft de Klant het recht om de broncode van het Product te downloaden. In het geval dat de Service via de webinterface wordt aangeboden, heeft de Klant niet het recht om de broncode van de Service te verkrijgen, noch deze te bekijken, aan te passen of op enigerlei wijze te verstoren.

7.4. De Klant is niet gerechtigd de Dienst in een andere software uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

7.5. Alle software-uitbreidingen van Provider worden gedistribueerd onder GNU / GPL licentie 2. Indien niet anders vermeld, worden alle afbeeldingen, cascading style sheets en JavaScript inbegrepen onder de Easy Software Commercial Use License.Vergunning):

Licentie is een GPL-compatibele licentie die alleen betrekking heeft op de afbeeldingen, trapsgewijze stijlpagina's en JavaScript-elementen van de thema's en stijlen van leveranciers die door de aanbieder zijn geproduceerd. Zoals vermeld in de 2.0-licentie van de GPL-versie, hoeven elementen van een product die niet zijn samengevoegd en onafhankelijk van de GPL-code worden verzonden en gecombineerd in de browser van een klant, geen GPL te zijn. Deze afbeeldingen, cascading style sheets en JavaScript-elementen zijn een copyright van de Provider en kunnen niet worden gebruikt en gemanipuleerd met het oog op de doeleinden van de Klant, tenzij de Klant de Partnerovereenkomst van de Provider heeft ondertekend. De Klant kan deze bestanden niet opnieuw distribueren of opnemen in een pakket of extensie zonder voorafgaande toestemming van de Provider. Ongeoorloofde distributie of het toegankelijk maken voor een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de Provider, machtigt de Provider om een ​​contractuele boete te factureren ten bedrage van 10 000 EUR voor elke inbreuk op de Licentie.

7.6. Alle software van de aanbieder met uitzondering van software gedefinieerd in art. 7.5. van deze AV is verdeeld onder GNU / GPL licentie 2.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1. De factuurperiode voor de overeengekomen overeenkomst voor een bepaalde periode is de periode (aantal maanden) waarvoor de overeenkomst is afgesloten. De Leverancier zal de facturen uitgeven met de 14 kalenderdagen vervaldag voor de Diensten die worden verstrekt via de webinterface of e-mail, tenzij anders vermeld in de Aanhaling.

8.2. Indien de Overeenkomst voor een bepaalde periode is afgesloten, dan zal de Aanbieder voor de genoemde termijn de niet-bindende betalingsgegevens aan de Klant sturen om gedurende dezelfde periode de Diensten te betalen. Indien de prijs voor de Dienst wordt betaald in overeenstemming met de betalingsgegevens, wordt de dienstperiode automatisch verlengd.

8.3. In geval van vertraging bij de betaling van de prijs voor de Dienst, is de Aanbieder gerechtigd om rente te betalen op late betalingen ten bedrage van 0,5% van het uitstaande bedrag voor elke begonnen dag van vertraging. Als de Klant vertraging heeft met enige betaling, heeft de Aanbieder gerechtigd de dienstverlening op te schorten of te beperken tot de volledige betaling van de schuld. Voor de periode van opschorting of beperking van de levering van de Dienst is de Klant nog steeds verplicht de prijs te betalen in overeenstemming met de geleverde belastingdocumenten. Herhaalde vertraging in betaling aan de kant van de Klant wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst.

8.4. Door akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden wanneer u een aankoop doet, meldt u zich automatisch aan voor een automatische verlenging van uw abonnement. Uw abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van elke abonnementsperiode op basis van de abonnementsperiode die u tijdens uw aankoop hebt gekozen. Aan het begin van elke factureringstermijn van uw abonnement wordt u het tarief aangerekend dat is opgegeven op het moment van aankoop (plus toepasselijke belastingen, zoals belasting over de toegevoegde waarde wanneer het vermelde tarief exclusief btw is). aan ons. Zorg ervoor dat uw factuurgegevens correct zijn om te voorkomen dat uw abonnement vervalt.
Door een Abonnement te kopen, gaat u ermee akkoord dat de voorgaande abonnementskosten op terugkerende basis in rekening worden gebracht op de kaart in ons bestand totdat u het Abonnement opzegt. Abonnementen zijn doorlopend en worden automatisch verlengd, tenzij u annuleert of we uw account beëindigen. Om uw abonnement op te zeggen, stuurt u een e-mail met het onderwerp "Automatische verlenging abonnement annuleren" naar salesadmin@easysoftware.com
Prijzen en voorwaarden voor abonnementen kunnen op elk moment wijzigen. De prijs en voorwaarden die van kracht waren toen u uw eerste aankoop deed of wanneer uw abonnement voor het laatst werd verlengd, blijven van kracht gedurende de duur van die abonnementsperiode, maar nieuwe prijzen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op verlengingen of nieuwe abonnementen. Easy Software Ltd. geeft u een redelijke kennisgeving van elke wijziging in prijs of voorwaarden voordat deze van kracht worden. Als u uw abonnement niet volgens deze nieuwe prijzen of voorwaarden wilt verlengen, kunt u uw abonnement opzeggen zoals hierboven beschreven.

9. Rechten en plichten van de Aanbieder

9.1. De aanbieder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de service of in de omvang ervan. In een dergelijk geval zal de Provider de Cliënt informeren via de webinterface met betrekking tot de geleverde Service. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen in geval van eenzijdige wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, die de Klant weigert, indien overeengekomen in de Overeenkomst.

9.2. De Leverancier verbindt zich ertoe alle stappen binnen zijn technische mogelijkheden te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Dienst functioneel en beschikbaar is, als de Klant voldoet aan de basisvereisten voor de Diensten die vermeld staan ​​in de Productspecificatie of op de betreffende webportaal. Indien een niet-standaard situatie met betrekking tot de functionaliteit van de Dienst optreedt, zal de Aanbieder in het bijzonder in overeenstemming zijn met de Overeenkomst.

9.3. Als de klant een probleem opspoort met betrekking tot de snelheid van de dienst of de beschikbaarheid ervan, is hij verplicht dit incident onmiddellijk aan de leverancier te melden via e-mail vermeld in de productspecificatie of per telefoon door middel van contacten die beschikbaar zijn om het probleemoplossingsproces te versnellen. De Klant houdt er rekening mee dat er gebeurtenissen zijn die niet onder controle zijn van de Aanbieder, die de functionaliteit of beschikbaarheid van de Dienst voor de Gebruiker kunnen beïnvloeden (zoals storing van internetverbindingen aan de kant van de Klant, natuurrampen, DOS of DNS-aanvallen op Technische uitrusting van de leverancier en anderen). De Aanbieder draagt ​​geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zich voordoet in verband met dergelijke gebeurtenissen aan de Klant.

9.4. De Klant houdt in en gaat ermee akkoord dat de Leverancier om serieuze redenen tijdelijk ophoudt de Dienst te leveren, met name in gevallen zoals cybernetische aanvallen, indien nodig, of in geval van ernstige storing van de Service, die moet worden opgelost door Noodzakelijke uitschakeling. Kennisgeving over de onderbreking van de dienstverlening moet zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden verzonden. De Aanbieder is verplicht adequate operationele en veiligheidsmaatregelen te treffen om mogelijke storingen of beperkte of volledige onbeschikbaarheid van de Dienst te beperken.

9.5. De Aanbieder onderneemt dat hij niet gerechtigd is de inhoud van de gebruikersgegevens aan derden te verstrekken. Bovendien stemt de Aanbieder ermee in dat hij niet gerechtigd is om gebruikersinhoud te bewerken, censor of te controleren.

9.6. De partijen zijn overeengekomen dat de aanbieder geen eigendomsrecht op de gegevens van de klant verkrijgt. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van gegevens die zijn opgeslagen op de server van de Klant of op de server van de Provider.

9.7. Voor een goede uitvoering van de Dienst is het verzamelen, opslaan en verwerken van de volgende gegevens noodzakelijk: releaseversie, contract-ID, URL van bijvoorbeeld, lijst met geïnstalleerde plug-ins en aantal actieve gebruikers, die Provider gebruikt voor identificatie van de Klant, verificatie van autorisatie om gebruik Service en bescherming van de rechten van de Aanbieder. Door deze voorwaarden te accepteren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Provider bevoegd is om met eigen middelen te controleren of u de Service gebruikt in overeenstemming met het servicecontract en verder dat de bovenstaande gegevens worden verzonden in communicatie tussen Klant en de computer systemen van de Aanbieder.

10. Rechten en plichten van de Klant

10.1. De Klant zal de Dienst niet gebruiken in strijd met algemeen bindende wettelijke voorschriften.

10.2. Om toegang te krijgen tot de Dienst, kan de Aanbieder bepaalde identificatiegegevens en aanvullende informatie van de Klant aanvragen. De Klant zal ware, nauwkeurige en actuele informatie verstrekken.

10.3. Op verzoek van de Aanbieder verstrekt de Klant de noodzakelijke medewerking bij het vaststellen van storingen of aanpassingen van de Dienst.

10.4. De Client zal alleen de API-interface die door de Aanbieder wordt verstrekt, gebruiken wanneer de Service via de webinterface door de toepassingen of diensten van derden wordt gebruikt. De Klant mag op geen andere geautomatiseerde manier gebruik maken of toegang krijgen tot Service, zoals door scripts, bots, webcrawlers, enz. Voor diensten die via de webinterface worden geleverd.

10.5. Cliënt zal de toegangsgegevens op de Dienst in de geheim bewaren, de opdrachtgever is verplicht de toegang tot hen niet aan iemand anders te vertellen of toegang te verlenen of op een andere manier toegang te geven tot zijn gebruikersaccount aan derden. De Klant is ook verplicht om zijn technische uitrusting in redelijk vereiste mate te beveiligen om het risico van misbruik van toegangsgegevens op het Gebruikersaccount te minimaliseren.

10.6. Indien de Klant de in deze paragraaf opgelegde verplichtingen schendt, draagt ​​de Aanbieder geen aansprakelijkheid voor schade, die zich voordoet aan de Klant, en de Klant is uitsluitend aansprakelijk voor schade die zich voordoet aan de Leverancier of derden. Schending van deze verplichtingen bepaalt voorts het recht van de Leverancier om deze Overeenkomst te beëindigen. Als de Klant ontdekt dat er toegang tot de Service mogelijk is voor derden wegens het lekken van informatie over de toegang tot de Dienst, zal de Klant dit feit aan de Leverancier per e-mail melden.

10.7.De download van de software is alleen beschikbaar voor een bepaalde periode. Na deze periode wordt de downloadaccount automatisch uitgeschakeld. De provider zal NIET de bronbestanden via een e-mail of een ander kanaal opgeven, maar alleen via de online account.

11. Gebruikers account

11.1. De klant kan een of meer gebruikersaccounts hebben. Elke gebruikersaccount kan slechts door één gebruiker worden gebruikt. De Klant is niet gerechtigd om de Gebruikersaccount voor een derde partij te laten opzetten, tenzij dit wordt bepaald door de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. De klant heeft niet het recht om de gebruikersaccounts onder meerdere gebruikers te delen. De klant heeft echter het recht om het ongebruikte gebruikersaccount op elk moment over te dragen naar de nieuwe gebruiker.

11.2. In geval van schending van art. 11.1. van deze AV heeft de Aanbieder het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal de Klant de Aanbieder binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsaanvraag van de Aanbieder ongerechtvaardigde verrijking betalen.

12. Gebruikersaccountbeheer

12.1. Elke klant kan een of meer gebruikersaccounts kiezen, die de beheerdersrechten zullen dragen. De beheerder kan de volgende handelingen uitvoeren:

 • Gebruikersaccounts toevoegen, bewerken en verwijderen en toegangsrechten instellen op die accounts (zoals toegang tot de rapporten, het opstarten van bestanden enz.),
 • om toegang te krijgen tot alle gegevens van de klant, ongeacht de toegangsinstellingen van individuele gebruikers,
 • Een ander gebruikersaccount kiezen dat de beheerder wordt.

12.2. De Klant draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Service door de Gebruikers, acties die door deze Gebruikers worden uitgevoerd en alle gegevens die worden geüpload naar het account van de Klant. De Klant zal ervoor zorgen dat al zijn Gebruikers de bepalingen van deze AV naleven.

13. Verboden Gedrag

13.1. De Klant zal geen inhoud uploaden, verzenden of anderszins opslaan in de Service-portal die mogelijk softwarevirus bevat of andere bestanden en programma's die de functionaliteit van de apparatuur van de Provider of andere Klanten kunnen vernietigen, beschadigen of beperken. Bovendien is de Klant niet gerechtigd om de inhoud te uploaden naar de Service, wiens bezit illegaal is, of inhoud die illegaal inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde partij of deel uitmaakt van een criminele activiteit, om spam via de Service te verspreiden of om te proberen toegang krijgen tot de gebruikersaccount van een andere klant of servers van de aanbieder. De schending van deze verplichtingen wordt als substantieel beschouwd en geeft het recht van de aanbieder om de overeenkomst te beëindigen en van de klant te verlangen dat hij de contractuele boete betaalt voor EUR 10.000, - voor elke inbreuk en bovendien voor eventuele schade.

14. Beëindiging van de Overeenkomst

14.1. De contractuele relatie eindigt door terugtrekking uit de Overeenkomst, na afloop van de overeengekomen duur van de Overeenkomst, door beëindiging van een rechtspersoon (de Aanbieder of de Opdrachtgever) met liquidatie, door beëindiging van de Overeenkomst of door overeenkomst tussen de Partijen.

14.2. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen zonder enige reden. De opzegtermijn bedraagt ​​één maand en begint op de eerste dag van de kalendermaand na afloop van de opzeggingstermijn aan de Leverancier.

14.3. De Aanbieder is gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde zonder reden te beëindigen. De opzegtermijn bedraagt ​​drie maanden en begint op de eerste dag van de kalendermaand na afloop van de opzeggingstermijn aan de opdrachtgever.

14.4. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen in de gevallen vermeld in art. 9.1. van deze AV.

14.5. Indien de Cliënt zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze AV of de Overeenkomst substantieel of herhaaldelijk schendt en deze wezenlijke en herhaalde schending niet binnen 14 dagen na de afleverdatum van de kennisgeving in de vorm van een aangetekende brief of vanaf de datum van het verzenden van de kennisgeving per e-mail aan de Klant, heeft de Aanbieder het recht om de Overeenkomst op te zeggen. De intrekking wordt van kracht op de dag na ontvangst van de kennisgeving van intrekking aan de Klant.

14.6. In het geval dat de Cliënt verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst op bijzonder ernstige wijze schendt, heeft de Aanbieder het recht om de Overeenkomst op te zeggen en de levering van de Service onmiddellijk na het constateren van een dergelijke schending te beëindigen.

15. Beperking van de verantwoordelijkheid voor de Dienst

15.1. De partijen zijn ermee ingestemd dat de totale aansprakelijkheid van de Aanbieder voor elke vordering op grond van de juridische relatie voortvloeiend uit de Overeenkomst en het geschatte bedrag van de schadevergoeding niet meer mag zijn dan het bedrag dat gelijk is aan het betaalde bedrag voor de dienstverlening in de Vorige kalenderjaar. Als de maximale schade onder de vorige zin niet kan worden bepaald, is de maximale schade beperkt tot het huidige kwartaalvergoeding voor specifieke diensten die zijn aangemeld en via de webinterface worden verstrekt.

15.2. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor indirecte schade die voortvloeit uit de levering van diensten, zoals voor verloren winst, verlies van inkomsten, verlies van gegevens, financiële of enige indirecte, bijzondere of gevolgschade. Bij overmacht worden partijen uit zijn Verplichtingen op basis van de Overeenkomst en eventuele naleving (al dan niet gedeeltelijk) of vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die door deze Overeenkomst zijn opgelegd, worden niet beschouwd als schending van de Overeenkomst. Dwangmaatregel betekent alle omstandigheden waarin aansprakelijkheid wordt uitgesloten overeenkomstig de Tsjechische wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogsveranderingen, veranderingen in de politieke situatie die de nakoming van de rechten en verplichtingen uit de weg staan ​​of onjuist belemmert of Elke andere soortgelijke reden, gebeurtenis of feit.

15.3. Door het sluiten van de Overeenkomst houdt de Cliënt rekening dat, zelfs met de Provider, het mogelijk is dat de Service op korte termijn onbeschikbaar is, hetgeen wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de invloedsfeer van de Provider (bijv. ). De klant stemt er dan ook mee in en verbindt er zich toe dat al zijn gegevens die in de dienst zijn opgeslagen, worden opgeslagen op een andere geografische locatie (s).

15.4. De Klant gebruikt de Dienst, zoals het is. Incompatibiliteit met andere software, hardwareconfiguratie of gedeeltelijke misfunctionaliteit geeft NIET de opdrachtgever de mogelijkheid om de bestelling te annuleren of een terugbetaling te krijgen.

16. De bescherming van persoonsgegevens

16.1. De Klant verklaart dat hij zich bewust is van zijn wettelijke verplichtingen als beheerder van persoonsgegevens van de Gebruikers en klanten. Methode en verwerking van persoonsgegevens van deze entiteiten binnen de Dienst wordt bepaald door de Klant. De Aanbieder draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor de juiste vervulling van de wettelijke verplichtingen van de Klant als persoonlijke gegevensbeheerder.

16.2. Alle gegevens worden verzameld door de Leverancier van de Cliënt om Service te verlenen, de kwaliteit te verbeteren en alleen commerciële en marketingberichten te verzenden. Als de Klant een natuurlijk persoon is, worden de volgende gegevens verzameld: naam, achternaam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, informatie over het gebruik van de dienst.

16.3. Alle communicatie binnen de Service is gecodeerd door het SSL protocol. De Klant verklaart hierbij dat hij deze methode van versleuteling voldoende veilig vindt.

16.4. De Aanbieder verbindt zich ertoe dat hij geen informatie geeft die door de Klant is opgegeven tijdens de registratie van zijn gebruikersaccount aan derden, tenzij de Klant er specifiek mee akkoord gaat.

16.5. Gegevens van klanten worden opgeslagen in elektronische systemen van de Aanbieder voor de duur van de contractuele relatie. Na de beëindiging slaat de aanbieder alleen gegevens op die nodig zijn voor naleving van de regelgeving. De Klant gaat ermee akkoord dat de Aanbieder de naam en het logo van de Klant zal gebruiken in de klantenlijst van de Provider voor en na de duur van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen met de Klant op basis van zijn merkrichtlijnen of beleid.

17. Slotbepalingen

17.1. De partijen verbinden zich ertoe hun vertrouwelijkheid te handhaven over de informatie die zij tijdens de contractuele relatie onder de Overeenkomst hebben geleerd.

17.2. De rechten van de Cliënt die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

17.3. Om twijfel te voorkomen, bevestigen de partijen uitdrukkelijk dat zij ondernemers zijn en dat zij deze Overeenkomst sluiten binnen hun zakelijke activiteiten.

17.4. Als enige bepaling van deze Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden ongeldig, ineffectief of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid, afdwingbaarheid of effectiviteit van resterende bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden. In een dergelijk geval zijn de partijen verplicht alles in het werk te stellen om een ​​wijziging van de overeenkomst te sluiten, waarbij de ongeldige, niet-afdwingbare of ondoeltreffende bepaling zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die overeenkomt met het oorspronkelijk beoogde doel.

17.5. In geval van een botsing van de bepalingen van Offerte, Productspecificatie, Service-implementatiespecificatie, Support Service-specificatie en T&C, zullen de voorrang van deze documenten zijn:

(i) Offerte,

(ii) Implementatieservice-specificatie,

(iii) Ondersteuningsservicespecificatie,

(iv) Productspecificatie

(v) Algemene voorwaarden,

(vi) Publieke informatie

17.6. Deze algemene voorwaarden vallen onder het recht van Tsjechië, het lid van de Europese Unie. Elk geschil dat ontstaat in verband met of uit de uitvoering of de interpretatie van de Overeenkomst, dat de Partijen niet in der minne kunnen regelen, wordt definitief beslecht door de Tsjechische arbitrage-instantie, het arbitragehof bij de Economische Kamer van Tsjechië en de Agrarische Kamer van Tsjechië. Republiek door drie arbiters benoemd overeenkomstig de regels van dat arbitragehof. Elke partij benoemt één scheidsrechter. Beide arbiters komen binnen 30 dagen de derde scheidsrechter overeen. Indien de twee arbiters niet binnen de bovengenoemde termijn tot overeenstemming komen over de derde scheidsrechter, wordt deze benoemd door de voorzitter van het arbitragehof. De scheidsrechterlijke uitspraak is definitief en bindend voor de partijen. De partijen verbinden zich hierbij onherroepelijk om de tenuitvoerlegging van de arbitrale uitspraak onder enig rechtsgebied niet aan te vechten.

17.7. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1. 7. 2017.

Beginselen van verwerking van persoonsgegevens

Beste klant,

Laat ons u informeren hoe Easy Software (hierna ook aangeduid als "wij" of "ons bedrijf") uw persoonlijke gegevens verwerkt in verband met het aanbieden, afsluiten, leveren en onderhouden van producten en diensten van het bedrijf.

Het doel van deze Principles is om u informatie te geven over de specifieke persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe we ze behandelen, uit welke bronnen we ze halen, voor welk doel we ze gebruiken, aan wie we de gegevens kunnen verstrekken, waar u informatie kunt verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken, of wat uw individuele rechten zijn met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Lees daarom de inhoud van deze principes. We beantwoorden graag al uw vragen in een van onze filialen bij Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Verenigd Koninkrijk of via e-mail: info@easysoftware.com.

1. Algemene informatie

Ons bedrijf is onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van klanten waaraan wij ons moeten houden, met name met betrekking tot de nakoming van onze contractuele verplichtingen of de uitoefening van ons openbaar gezag. In dit opzicht kunnen we onze producten en services helemaal niet aanbieden zonder uw persoonlijke gegevens te ontvangen. We verwerken ook persoonsgegevens van klanten buiten het kader van onze wettelijke verplichtingen ten behoeve van klantenzorg en om u te voorzien van gerichte aanbiedingen van producten en diensten. We hebben uw toestemming nodig om dit te doen. Als u besluit in deze gevallen uw toestemming niet te verlenen, kunnen onze geleverde producten of services beperkt zijn of anderszins worden aangepast, afhankelijk van de reikwijdte van gegevens die wij recht op verwerking hebben. Elke klant wordt geïnformeerd over de reikwijdte van beperkingen of aanpassingen.

Tenzij expliciet anders vermeld, is alle hierin opgenomen informatie ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten, dwz personen waarmee wij in contact staan, maar die nog geen contractuele relatie hebben, evenals voormalige klanten. De hierin vervatte informatie is in redelijke mate ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van andere personen, ten aanzien van wie de Vennootschap bepaalde verplichtingen heeft, of met wie onze Vennootschap rechtstreeks in contact staat zonder in een contractuele relatie met hen te zijn ( zoals vertegenwoordigers van rechtspersonen).

1.1. Principes voor de verwerking van persoonsgegevens

Als onderdeel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, respecteren wij de hoogste normen voor de bescherming van persoonlijke gegevens en houden wij ons met name aan de volgende principes:

(a) Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een duidelijk en begrijpelijk omschreven doel, met behulp van gedefinieerde middelen, op een gedefinieerde manier en alleen voor een tijd die nodig is met betrekking tot het doel; we verwerken alleen nauwkeurige persoonlijke gegevens van klanten en zorgen ervoor dat hun verwerking overeenkomt met en noodzakelijk is voor het gedefinieerde doel;

(b) Wij beschermen en verwerken uw persoonlijke gegevens op een manier die de hoogst mogelijke beveiliging van de gegevens garandeert en het voorkomen van ongeautoriseerde of onbedoelde toegang tot persoonlijke gegevens van klanten, hun wijziging, vernietiging of verlies, ongeoorloofde overdrachten, andere ongeoorloofde verwerking of ander misbruik;

(c) We houden u altijd duidelijk op de hoogte van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten om nauwkeurige en volledige informatie te ontvangen over de omstandigheden van deze verwerking en over uw andere gerelateerde rechten;

(d) Bij ons bedrijf houden we ons aan adequate technische en organisatorische maatregelen om een ​​beveiligingsniveau te garanderen dat overeenkomt met alle mogelijke risico's; alle personen die in contact komen met de persoonlijke gegevens van de klant zijn verplicht om de verkregen informatie in verband met de verwerking van dergelijke gegevens vertrouwelijk te houden.

2. Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

2.1. Informatie over de beheerder

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is ons bedrijf, dat wil zeggen Easy Software Ltd., Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londen, Verenigd Koninkrijk, ID: 08960980

2.2. Doel en wettelijke basis van verwerking

2.2.1. Verwerking van persoonlijke gegevens zonder uw toestemming

Dit betreft meestal situaties waarin u verplicht bent om bepaalde persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken als voorwaarde om ons ons product of onze service te bieden, of waar we het recht hebben om uw persoonlijke gegevens die op een andere manier zijn verkregen, te verwerken.

(a) Op grond van de wet hebben wij het recht om uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming te verwerken voor de volgende doeleinden van naleving van onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder:

(i) naleving van wettelijke openbaarmakingen aan overheidsinstanties;

(ii) naleving van archiveringsverplichtingen.

(b) Conclusie of uitvoering van een contract met u.

(c) Bescherming van door de wet beschermde rechten en belangen, in het bijzonder met betrekking tot de oplossing van alle geschillen, in het bijzonder met het oog op gerechtelijke of andere geschillen.

2.2.2. Verwerking van persoonlijke gegevens met uw toestemming

Dit betreft met name situaties waarin u vrijwillig akkoord gaat met het verwerken van de verstrekte of anderszins verkregen persoonlijke gegevens. Het niet verlenen van uw toestemming kan een reden zijn die ons bedrijf verhindert bepaalde producten of diensten te leveren of deze te dwingen redelijkerwijs de beschikbaarheid, reikwijdte of voorwaarden van geleverde producten en diensten aan te passen.

Op basis van uw toestemming verwerkt ons bedrijf uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

(a) klantenzorg; dit zijn activiteiten die niet gelden voor de uitvoering van een contract of een ander wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens, en omvatten het volgende: (i) marktonderzoek; (ii) monitoring van acties van klanten op de website van ons bedrijf in verband met de aangeboden diensten ( dit doel heeft dus niet alleen betrekking op het verkrijgen van informatie over acties van bezoekers van de website van ons bedrijf in de vorm van cookies zoals hieronder beschreven in het artikel over elektronische communicatiemiddelen en mobiele toepassingen);

(b) aanbieden van producten en diensten; in het bijzonder omvat dit de distributie van informatie, het aanbieden van producten en diensten van ons bedrijf en andere partijen, inclusief product- en serviceaanbiedingen gericht op bepaalde klanten, allemaal via verschillende kanalen, zoals per post, elektronische middelen (inclusief elektronische post en verzonden berichten) naar mobiele apparaten via een telefoonnummer), of per telefoon, via een website. Tot op zekere hoogte heeft onze onderneming in deze gevallen ook het recht om producten en diensten aan klanten aan te bieden zonder daarvoor toestemming te hebben; indien dit door de wet wordt geïmpliceerd, wordt u in dit verband geïnformeerd over uw recht om uw onenigheid met een verder aanbod van producten of diensten kenbaar te maken. In dit verband kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden worden doorgegeven met het oog op de verspreiding van informatie en het aanbieden van producten en diensten van dergelijke derden. Meer details worden hieronder gegeven in deze Principes.

2.3. Omvang van de verwerkte persoonlijke gegevens van klanten

Ons bedrijf verwerkt uw persoonlijke gegevens voor zover nodig om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. We verwerken met name contact- en identificatiegegevens. Gedetailleerde informatie over de reikwijdte van verwerkte persoonsgegevens van klanten staat vermeld in Bijlage 1 bij deze Beginselen.

2.4. Verwerkingsmethoden voor persoonlijke gegevens

De methode waarop onze onderneming uw persoonlijke gegevens verwerkt, omvat zowel handmatige als geautomatiseerde verwerking, inclusief algoritmische verwerking, in de informatiesystemen van ons bedrijf.

Uw persoonlijke gegevens worden voornamelijk verwerkt door werknemers van ons bedrijf en, voor zover nodig, door derden. Voordat enige openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan een derde partij plaatsvindt, sluiten wij altijd een schriftelijke overeenkomst met de derde partij, die dezelfde garanties bevat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals aangehangen door onze onderneming in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen.

2.5. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden met name ter beschikking gesteld van de werknemers van ons bedrijf in verband met de uitvoering van hun professionele taken die het werken met persoonlijke gegevens van cliënten vereisen, echter alleen voor zover noodzakelijk in het specifieke geval en in overeenstemming met alle veiligheidsmaatregelen.

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt aan derden die deelnemen aan de verwerking van persoonlijke gegevens van de klanten van ons bedrijf, of kunnen dergelijke persoonlijke gegevens op andere gronden beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de wet. Voordat we uw persoonlijke gegevens aan een derde bekendmaken, gaan we altijd een schriftelijke overeenkomst aan met de derde partij om de verwerking van persoonlijke gegevens te regelen op een manier die dezelfde garanties biedt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als door ons bedrijf wordt nageleefd in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen.

2.5.1. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft ons bedrijf het recht, of rechtstreeks, zonder uw toestemming, om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan:

 • relevante overheidsinstanties, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties ten behoeve van de nakoming van hun verplichtingen en met het oog op de tenuitvoerlegging van vonnissen;
 • andere partijen in een mate bepaald door wetgeving, zoals aan derden met het oog op het incasseren van onze vorderingen op klanten.

2.5.2. Behoudens uw toestemming die ons recht geeft om te beschikken over informatie die de persoonsgegevens in de relevante mate vertegenwoordigt, geven wij uw persoonlijke gegevens ook aan Easy Software ltd. met het oog op de verspreiding van informatie, het aanbieden van producten en diensten van ons bedrijf, bescherming van rechten en belangen van ons bedrijf en klantenservice.

2.6. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan buitenlandse landen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op het grondgebied van de Tsjechische Republiek en andere staten van de Europese Unie waar entiteiten van de internationale groep zitten en die dezelfde standaard voor de bescherming van persoonsgegevens hebben als de Tsjechische Republiek. Noch ons bedrijf, noch de entiteiten die deelnemen aan de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten onthullen persoonlijke gegevens van cliënten aan landen buiten de Europese Unie.

2.7. Duur van de verwerking van persoonsgegevens

Ons bedrijf verwerkte persoonlijke gegevens van klanten slechts voor een tijd die nodig was met betrekking tot het doel van de verwerking. Van tijd tot tijd evalueren we het bestaan ​​van de noodzaak om bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken die voor een bepaald doel vereist zijn. Zodra we vaststellen dat de gegevens niet meer nodig zijn voor een van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, vernietigen we de gegevens. Met betrekking tot bepaalde doeleinden van verwerking van persoonsgegevens hebben we intern de gebruikelijke gebruiksduur van persoonlijke gegevens geëvalueerd, na afloop waarvan we het meest zorgvuldig beoordelen of dergelijke persoonsgegevens voor het specifieke doel moeten worden verwerkt. In dit verband geldt ook dat persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op:

(a) de uitvoering van contracten wordt verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie met de klant; dan zijn de relevante persoonsgegevens gewoonlijk tien jaar bruikbaar;

(b) het aanbieden van producten en diensten wordt verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie; dan zijn de relevante persoonsgegevens gewoonlijk tien jaar bruikbaar; indien persoonsgegevens in dit verband aan derden worden onthuld, wordt de verwerkingstermijn door de derden gedefinieerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regels die in deze Principes worden vermeld;

(c) klantenservice wordt verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie met de klant; dan zijn de relevante persoonsgegevens meestal tien jaar bruikbaar.

2.8. Recht op intrekking

In deze Principles hebben we geprobeerd uit te leggen waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben en dat we ze voor bepaalde doeleinden alleen met uw toestemming kunnen verwerken. U bent niet verplicht toestemming te geven aan ons bedrijf om uw persoonlijke gegevens te verwerken en u hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken. Op dit punt willen we u eraan herinneren dat we ook het recht hebben om bepaalde persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken zonder uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, zullen we de verwerking van de relevante persoonsgegevens stopzetten voor doeleinden waarvoor de desbetreffende toestemming vereist is; we kunnen echter gerechtigd zijn of zelfs verplicht worden om dezelfde persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken.

Als u weigert uw toestemming te verlenen of in te trekken, kunnen we:

(a) dus de beschikbaarheid, reikwijdte of voorwaarden van onze producten of diensten aanpassen, of

(b) wij weigeren u onze producten of diensten te leveren zodra we erachter komen dat een dergelijke toestemming noodzakelijk is om het product of de dienst tegen de opgegeven voorwaarden te leveren.

Als u uw toestemming wilt intrekken voor de verwerking van persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met een van onze filialen, een brief sturen naar het bedrijf, Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Verenigd Koninkrijk, of via e-mail: info@easysoftware.com of via formulier op de webpagina's van Easy Software.

2.9. Bronnen van persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens van klanten, met name van:

(a) de klanten, rechtstreeks, zoals bij het sluiten van contracten met betrekking tot geleverde producten of diensten van het Bedrijf en / of onrechtstreeks, zoals tijdens het gebruik van de producten of diensten van het Bedrijf door de klanten, of als onderdeel van het maken van informatie over de producten van het Bedrijf en diensten beschikbaar voor de klanten, zoals via de website van de Vennootschap, enz .;

(b) potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in diensten van ons bedrijf als onderdeel van marketingevenementen en -campagnes;

(c) eigen activiteiten door verwerking en evaluatie van andere persoonlijke gegevens van de cliënten.

2.10. Uw recht om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens en bescherming van de rechten van klanten

Als u ons om informatie vraagt ​​met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zullen wij u alle informatie over de gegevens die wij over u verwerken zonder onnodige vertraging verstrekken. Voor het verstrekken van deze informatie hebben wij recht op een redelijke vergoeding van gemaakte kosten om de informatie te verstrekken. Als u ontdekt of denkt dat ons bedrijf of een derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens uw persoonlijke gegevens verwerkt in strijd met de bescherming van uw privé-leven en / of in strijd met de wet, in het bijzonder als uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, kunt u:

(a) uitleg vragen aan ons bedrijf of de derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens;

(b) om herstel van de gebrekkige toestand te verzoeken; in het bijzonder kunt u om correctie of wijziging van de persoonsgegevens verzoeken; indien nodig worden de gegevens tijdelijk geblokkeerd of vernietigd.

Als we uw verzoek legitiem achten, zal ons bedrijf of de derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens de defecte staat kosteloos en onmiddellijk verwijderen.

2.11. Bedrijf als bewerker van persoonlijke gegevens

In bepaalde gevallen verwerkt ons bedrijf ook persoonlijke gegevens van klanten met toestemming van een andere partij (een andere beheerder). Deze gevallen omvatten bijvoorbeeld samenwerking met Easy Software ltd. Voor producten of services van derden of samenwerking met derde partijen. Voor gedetailleerde informatie is het altijd nodig om contact op te nemen met de betreffende beheerder van persoonlijke gegevens, tenzij ons bedrijf in het specifieke geval toestemming heeft om informatie te verstrekken.

2.12. Elektronische communicatiemiddelen en mobiele toepassingen

Als onderdeel van klantenservice, ontwikkelt ons bedrijf technologieën waarmee u moderne elektronische communicatiemiddelen en mobiele applicaties kunt gebruiken om de producten en services van ons bedrijf te gebruiken. In het bijzonder omvatten deze diensten met betrekking tot het gebruik van internet, sociale netwerken en verschillende mobiele applicaties.

Sociale netwerken. Ook kunt u ons via verschillende sociale netwerken aanspreken. We gebruiken deze communicatiekanalen vooral als marketingtools; onze producten en diensten worden momenteel niet aangeboden via sociale netwerken.

Cookies. We gebruiken ook cookies bij het leveren van onze producten en diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op de computer van de gebruiker na het voor het eerst laden van een website. Deze bestanden vergemakkelijken de identificatie van de manier waarop de bezoekers werken met de inhoud van onze website, wat ons helpt bij het nastreven van een vriendelijkere communicatie met onze websitebezoekers of een efficiëntere marketing. Meer informatie over cookies is beschikbaar op onze website.

2.13. principes

Deze principes zijn geldig en van kracht vanaf ___________. De huidige versie van de Principles wordt gepubliceerd op de website van ons bedrijf en is ook verkrijgbaar bij onze filialen.

Bijlage 1 - Reikwijdte van verwerkte persoonlijke gegevens

Identificatiegegevens - deze omvatten gegevens zoals naam, achternaam, datum, e-mail, telefoonnummer, werkgever of. vertegenwoordigd bedrijf; voor klanten die natuurlijke personen zijn - ondernemers, ook het identificatienummer en de belasting-ID. Andere mogelijke identificatiegegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over het IP-adres van de gebruikte computer en bestanden met specifieke authenticatiegegevens die we overeenkomen te gebruiken

Contactgegevens - naam, achternaam, contactadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere soortgelijke contactgegevens. Andere vergelijkbare contactgegevens zijn mogelijk het IP-adres van de gebruikte computer en bestanden met specifieke authenticatiegegevens die we overeenkomen te gebruiken.

In het geval dat u een ingediende aanvraag voor een product of dienst intrekt, verwerken wij ook de intrekkingsdatum van de toepassing samen met de gegevens die vóór de opname zijn verstrekt.

Gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van contractuele verplichtingen - afhankelijk van de aard van het geleverde product of de dienst verwerken wij informatie met betrekking tot het geleverde product of de dienst. In deze categorie verwerken we persoonlijke gegevens, zoals de contracttermijn, ________

Persoonlijke gegevens die zijn verkregen in verband met het aanbieden van onze producten of diensten - dit zijn onder andere persoonlijke gegevens die zijn verkregen tijdens onze interacties. In het bijzonder deze omvatten:

(i) gegevens die dienen om beveiligde communicatie te beveiligen;

(ii) records van uw voorkeurstaal voor communicatie, interesse getoond in een product of dienst, uw beleggingsstrategieën of uw specifieke vereisten die aan ons bekend zijn gemaakt.

Implementatie services

1. Algemene voorwaarden

Indien niet expliciet anders vermeld, worden alle vergaderingen geleverd via een virtuele vergaderoplossing. Alle deelnemers zullen individueel aanwezig zijn en zijn uitgerust met een headset.

De omvang van de pakketten is gebaseerd op onze beste ervaring. Meestal is dit een minimale uitvoeringsomvang. Elke implementatie is echter uniek en daarom is soms extra tijd nodig vanwege specifieke wensen van de klant. De consultants van Easy Project kunnen op verzoek een rapportage over de bestede tijd verstrekken.

Indien niet expliciet anders vermeld, wordt de implementatie in het Engels uitgevoerd; alle documenten en schriftelijke documentatie worden in het Engels afgeleverd.

2. Algemene bepalingen

2.1. Nieuwe toepassingsversies

We ontwikkelen en verbeteren de applicatie continu. Nieuwe versies worden uitgebracht in de volgende cycli:

 • Een nieuwe versie wordt elke drie maanden vrijgegeven
 • De ontwikkeling van een nieuwe versie is een maand voor de release bevroren, zodat deze kan worden getest
 • Bugfixes worden elke 14-dagen vrijgegeven

Uw suggesties met betrekking tot de ontwikkeling van toepassingen zullen worden geïmplementeerd in gevallen waarin ze voordelig zijn voor de meerderheid van onze klanten en in overeenstemming met onze productontwikkelingsstrategie. Ons doel is om projectbeheer eenvoudiger te maken.

2.2. Samenwerkingsproces

We stellen open communicatie op prijs. We gaan een wederzijds proces van implementatie van nieuwe software in uw bedrijf aan. We geloven dat het voor beide partijen goed is als we belangrijke informatie open en op tijd delen.

De communicatie kan worden uitgevoerd via e-mail, online vergaderingen, telefoongesprekken en persoonlijke ontmoetingen. Voor een succesvolle afronding van het implementatieproces is wederzijdse communicatie op operationeel niveau nodig. Om deze reden zou elke partij snel moeten reageren wanneer gecontacteerd door de tegenpartijen. We zijn meestal in staat om binnen twee werkdagen te reageren.

Tijdens de implementatie zal de consultant samenwerken met onze andere interne afdelingen. Resoluties van problemen die niet direct verband houden met de implementatie, worden u aangeboden door ons ondersteuningsteam. Als er een interventie nodig is op de server van de klant of een ander servergerelateerd consult, wordt de communicatie doorgegeven aan onze serverondersteuningsspecialisten. Als u niet volledig tevreden bent met het werk van onze ondersteuningsafdelingen tijdens de implementatie, dient u uw adviseur op de hoogte te stellen. Uw feedback is belangrijk voor ons.

2.3. Prepaid MANDAYS (MD) en rapportage van de bestede tijd

De informatie over het aantal prepaid MANDAYS vindt u in de inleidende tabel van dit protocol. De implementatie gebeurt meestal op afstand. Als je liever persoonlijke ontmoetingen hebt, is het mogelijk om deze te regelen in de kantoren van Easy Software. Wilt u liever bij u op locatie vergaderen, dan is het mogelijk om de reiskosten te dekken uit het vooruitbetaalde budget (de uitvoeringsomvang). Reiskosten kunnen ook apart in rekening worden gebracht. Wij brengen de gehele reistijd van/naar de locatie van de klant in rekening door de adviseur. Prepaid spreekuren dienen binnen 6 maanden na het eerste contact met de toegewezen adviseur te worden gebruikt.

De rapporten over de bestede tijd worden doorgaans naar de klant verzonden wanneer ongeveer de helft van de implementatiemandagen van het voorafbetaalde budget wordt besteed en vervolgens wanneer de laatste paar uren resteren. Een consultant geeft, los van het tijdrapport, een voorstel over hoe de resterende uren kunnen worden besteed.

De implementatie bestaat uit de volgende fasen. De som van de tijd besteed aan elke fase is gelijk aan het totale voorafbetaalde budget van MANDAYS. De laagste tijdswaarde die aan de klant in rekening wordt gebracht, is 0,25 uur.

 • Eerste analyse
 • Eerste online vergadering
 • Configuratie van de applicatie (de werkinspanning is afhankelijk van de complexiteit van de vereisten voor de instellingen)
 • Trainingen
 • Aanvullende eisen aan de configuratie
 • Ondersteuning tijdens de implementatie en testen tijdens de implementatie (e-mails, telefoontjes)

Specifiek worden de volgende activiteiten gedekt door de MANDAYS uit het prepaid budget:

 • De tijd van de consultant besteedde aan het werken aan uw implementatie, het configureren van uw applicatie
 • Analyse van uw vereisten
 • Intern overleg met uw vereisten
 • Vereiste consulten
 • Verschillende scenario's opstellen voor het implementeren van uw vereisten
 • Voorbereiding en updates van het implementatieprotocol
 • Implementatie gerelateerde vergaderingen en telefoontjes
 • Trainingen
 • E-mailcommunicatie met de consultant
 • Organisatie, planning en planning van de vergaderingen
 • Coördineren van interne afdelingen als hun betrokkenheid nodig is (ondersteuning, server specialist)
 • Tijd van de consultant besteed aan de reis (tenzij deze apart wordt betaald, zie de eerste paragraaf)
 • Beheer van het implementatieproject
 • Als bepaald systeemgedrag wordt gerapporteerd als een bug, maar uiteindelijk correct is gebleken, wordt de tijd van de consultant die dit verzoek behandelt, ook gedekt uit het budget
 • Werk van serverspecialisten op uw server
 • Werk van serverspecialisten die met uw verzoeken omgaan

De volgende activiteiten vallen niet onder het voorafbetaalde budget en worden dus niet betaald door de klant:

 • Werk van het ondersteuningsteam
 • Mogelijke fouten repareren

2.4. Verhoging van het voorafbetaalde budget

Het is alleen mogelijk om het budget van prepaid MANDAYS te verhogen na uw bevestiging. Een verhoging van het vooruitbetaalde budget is meestal nodig om de volgende redenen:

 • Na de inleidende analyse blijkt dat de oorspronkelijke schatting van de implementatie MANDAYS te laag was. De consultant zal u voorzien van een bijgewerkte schatting van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de implementatie te concurreren. Dit plan zal ook laten zien welke activiteiten in het bijzonder meer aandacht (MANDAYS) nodig hebben dan oorspronkelijk geschat
 • Als u vaker wilt worden geïnformeerd over de tijd die u hebt doorgebracht dan in de bovenstaande paragraaf.
 • Het is niet mogelijk om uw vereisten in de standaard applicatie-interface te implementeren, dus een aangepaste ontwikkeling is nodig.
 • De ondersteuning op uw server is niet in aanmerking genomen voor de schatting van de implementatie MANDAYS, maar is niettemin vereist.
 • Aanvullende training is vereist (die niet in aanmerking is genomen voor de oorspronkelijke schatting)
 • Tijdens het implementatieproces wordt duidelijk dat het aantal prepaid MANDAYS niet voldoende is om aan al uw vereisten te voldoen.

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geolocatie